national-sign 93-leader-says leaders-n-flag
Slidebg

مجتمع آموزش عالی زرند

بخش کامپیوتر

1397/7/26
3:58

ظرفیت گروه های مختلف درس پروژه

به نام خدا

قابل توجه دانشجویان کامپیوتر

درس پروژه در ترم جاری فقط با اساتید زیر ارائه می‌شود:

                       آقای دکتر رهنما (ظرفیت گروه : 4 نفر)

                      خانم دکتر نعمت الهی (ظرفیت گروه: 4 نفر)

                      خانم دکتر محمدی ( ظرفیت گروه: 3 نفر)

                      ناصراسدی (ظرفیت گروه: 3 نفر)

توجه:

      اولویت در هر گروه با افرادی است که زودتر با استاد مربوطه هماهنگی نمایند.

     چنانچه دانشجویی گروه خود را مشخص نکند، بخش رأساً اقدام به تعیین گروه برای ایشان خواهد کرد.

      لطفاً از انجام پروژه با استادی که مربوط به گروه خودتان نیست، خودداری فرمایید.